Algemene voorwaarden – Wervelend
31 augustus 2016

Algemene voorwaarden

header-algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

• 1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten die tussen de consument en Wervelend tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
• 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de consument slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Wervelend uitdrukkelijk zijn aanvaard.
• 1.3 De consument met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Wervelend.

2. Totstandkoming overeenkomst

• 2.1 Tussen Wervelend en de consument komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de consument een aanbieding van Wervelend accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Wervelend beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs

• 3.1 Wervelend behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Wervelend de consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal in formeren en de consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de
consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
• 3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door de consument wordt vermeld bij uitgifte. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

• 4.1 Voor de betaling kan de consument uitsluitend gebruik maken van de door Wervelend aangeboden
betalingsmogelijkheden.
• 4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Wervelend voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de
consument geeft de consument Wervelend toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende
rekeningnummer te innen.
• 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
• 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend
saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van 0,50 euro aan kosten in rekening gebracht.
• 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Wervelend
gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht
om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de consument te verhalen.
• 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Wervelend uitsluitend elektronisch aangeboden.

5. Beëindiging contract

• 5.1 De consument kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Wervelend aangeboden
abonnementsvormen opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de
eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen voor de eerst komende maand hanteert Wervelend de 28ste van elke maand als deadline.

6. Levering, levertijd en uitvoering

• 6.1 Wij bezorgen overal in Nederland, levering geschiedt op kosten van Wervelend op het bij de bestelling
opgegeven adres.
• 6.2 Bezorging is alleen mogelijk op de door Wervelend aangegeven dag of datum.
• 6.3 Wervelend bezorgt op het adres dat u op onze website als bezorgadres heeft opgegeven..
• 6.4 Mochten de producten op het moment van de overdracht nog niet betaald zijn dan behoudt Wervelend het
eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7. Herroeping

• 7.1 Bij de aankoop van het product heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van
redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
• 7.2 Producten die gebruikerssporen bevatten of redelijkerwijs niet nogmaals gebruikt kunnen worden zijn uitgesloten
van herroeping. Als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dan zal het product met alle geleverde
toebehoren en in originele staat retour gestuurd dienen te worden.
• 7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Wipstrikkerallee 181, 8025 AG Zwolle
• 7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van consument
• 7.5 Indien de consument de producten reeds betaald heeft, zal Wervelend de betaling binnen 30 dagen nadat de
producten retour zijn ontvangen, aan de consument terug betalen.

8. Wijzigingen

• 8.1 Wervelend behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Aan te raden is
om de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

9. Ontbinding

• 9.1 Indien de consument zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Wervelend de keuze om:
a. de consument de gelegenheid te geven om binnen een door Wervelend gestelde termijn alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen;
b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Wervelend behoudt
zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade
en kosten op consument te verhalen.